Böda Hembygdsförening

Gula Stugan

Väderkvarnar som ägs eller förvaltas av Böda Hembygdsförening

 IMG 1173 Bocketorp 2 5

Bocketorpskvarnen, Bocketorp 2:5

Noteringar vid inventering november 1947:

Ägare är John Nilsson, Bocketorp. Kvarnen flyttades till Bocketorp år 1902. Den köptes då från Backgården, Dödevi. Ursprungligen härstammar denna kvarn från Böda hamn, men det finns för närvarande ingen som minns var den då var uppförd. Den har årtalet 1859 på hjärtstocken. Ägaren tänker inte underhålla kvarnen, åtminstone ej på dess nuvarande plats. Osäkert om den rivs, tänkbart att den överlämnas till hembygdsföreningen som gåva.

Exteriören är synnerligen förfallen, interiören mindre god.

Ägaren tänker ej underhålla kvarnen. Reparationskostnaden uppskattas till c:a 1200:-”

Notering april 1991:

”Kvarnen är i gott skick. Kvarnen skänkt av Alma Nilsson till Böda Hembygdsförening år 1985.”

Notering februari 2002:

”Vingarna har ramlat ned, 2 st våren 2001, 2 st hösten 2001, då gångåsen gick av i vingkorsgenomföringen, vingarna går ej att återanvända.” Invändigt är kvarnen i stort sett komplett, normalt slitage, skruv och sko är omonterade.

Vid inspektion september 2017 ansågs att kvarnen måste totalrenoveras en kostnad på ungefär 200.000 kr.

 

asbackenkvarn

 Åsbackenkvarnen

Noteringar i inventeringsprotokollet 1947:

“Denna kvarn ombyggdes år 1862, men den ursprungliga åldern torde kunna hänföras till 1700-talet. Den är uppförd på den s k Åsbacken i Alvara by och har ett mycket vackert och dominerande läge. Stubben märkt IPIS. Hjärtstocken märkt IHP. Ägarna är beredda att reparera kvarnen om bidrag kan erhållas . Rivning är ej aktuellt, ej heller överlåtelse på hembygdsföreningen. Exteriören är mycket förfallen, men interiören ännu i tämligen gott skick. Ägarna är beredda att själva reparera kvarnen mot bidrag på 800:- à 1000:-.”

Notering februari 2002:

”Kvarnen i gott skick. Kvarndriften sliten och delar saknas. En vinge gick av i stormen 020128 och spjället i motstående vinge är skadat.” Dessa skador reparerades sommaren 2004.

Det brutna taket tyder på uppförande tidigast på 1820-30-talet. (Torbjörn Sjögrens anm.)

Ursprunglig ägare är okänd. Senare ägare är Nils och John Petersson samt Karl och Peter Nilsson tillsammans.

 
Melboda1

 Melböda No1

Noteringar i inventeringsprotokollet 1947:

“Kvarnen är nu uppförd på Uno Magnussons ägor Mellböda nr 1. Årtalet 1899 finns angivet i kvarnen. Den flyttades dit år 1918 eller 1919 från Norrböda där den ägts av framlidne hem äg Nils Jönsson. Denna hade i sin tur köpt kvarnen av Johan Pettersson i Kyrketorp som använt den vid sin kvarnrörelse i Kyrketorp.På den tiden var kvarnen utrustad med såväl sikt- som sammäldsstenar och spånhyvel. Kvarnen eller delar därav är ursprungligen inköpta från Gotland. Den är den största kvarnen i Böda.

Ägarna tänker ej underhålla kvarnen, ej riva den, men kan tänka sig överlåta den på hembygdsföreningen. Kvarnens yttre är bristfälligt, gångåsen av och vingarna saknas.
Invändigt ännu i gott skick. Ägarna kan ej själva reperera kvarnen. Reparationskostnaden uppskattas till 600:- à 800:-“

Noteringar juni 2001:

Kvarnen skänktes till Böda Hembygdsförening år 1988 av Ralf Ahlström, Mellböda. Kvarnen renoverades 1988 till en kostnad av c:a 20.400:-. Utvändigt är kvarnen i gott skick. Av kvarndriften finns väsentliga delar kvar, men många detaljer saknas. Kvarndriften är i princip omonterad.

 


Mellbda8

 

 Melböda 8:3

”Y med två streck finns angivet i kvarnen. Kvarnen är uppförd på Emil Nilssons gård, Mellböda nr 8. Den har tidigare ägts av 4 personer och var då uppförd på Mellböda nr 6, c:a 150 m norr om dess nuvarande plats. I kvarnen har något årtal ej kunnat anträffas. Den är den enda kvarn i Böda som är uppförd på stenfot. Ägarna tänker ej underhålla kvarnen, ej riva den, ej heller överlåta den på hembygdsföreningen. Kvarnens yttre är relativt bra, dock dåligt tak. Interiören är i gott skick. Ägarna kan ej själva reparera kvarnen. Kostnaden uppskattas till c:a 150:-.”

Notering juni 2001:

”Taket är dåligt, glapp i ett vingpars infästning i gångåsen. Kvarnmaskineriet i förbluffande bra skick. Halva spjället har blåst bort på en vinge noteras efter stormen 020128.” Kvarnen försågs med nytt tak våren 2004.
Senare ägare är Emil Nilsson och A Th Andersson sterbhus Mellböda. Nuvarande ägare är Böda Hembygdsförening.

 


Norrbodakvarnen

 

 Norrböda 4:10

Noteringar i inventeringsprotokoll 1947:

Ägare är Axel och Enar Nilsson, Norrböda, Böda. Denna kvarn är säkerligen av mycket gammalt datum, men något årtal kunde vid besiktningen ej anträffas, däremot bokstäverna P.J., B.L. och I. J. N. Ägarna tänker ej underhålla kvarnen, ej riva den men är villiga att överlåta kvarnen på hembygdsföreningen, under förutsättning att den underhålles och får stå kvar på platsen. Kvarnen saknar vingar och tak men är inuti ännu väl bibehållen.

Ägarna kan inte själva reparera kvarnen. Reparationskostnaden uppskattas till 800:- à 1000:-

Noteringar juli 2001:

Utvändigt är kvarnen i gott skick, men kvarnhästen saknas. Trellan saknas vilket förstör intrycket invändigt, som annars är ganska gott. Hjulet och tänderna som nya!

Ursprunglig ägare är okänd. Senare ägare är Axel och Enar Nilsson.

Kvarnen överläts på hembygdsföreningen 1946 och bekräftat i gåvobrev:

G Å V O – B R E V. Ankom den 23 mars 1990

Gällande kvarnen i Norrböda. År 1946 överenskommo kvarnens ägare Axel Nilsson, Enar & Stina Nilsson, & respektive ombud för Kvarnkommittén att kvarnen skulle skänkas till Böda Hembygdsförening. Den skulle stå kvar i byn och underhållas av Böda Hembygdsförening.

Det är mycket möjligt att det aldrig har funnits något gåvobrev, åtminstone har jag aldrig sett eller hört talas om det. Det var ju så i början av föreningens verksamhet. Den hade ju legat nere en tid. Jag minns mycket väl en höstsöndag 1946, vi höll just på att äta middag, då kom det från Kvarnkommittén ett par representanter, jag vill minnas att den ene var veterinär Elias Östman, jag bad dem stiga in å de tog plats i kökssoffan medan vi åt färdigt. Sen gick alla karlarna bort & inspekterade kvarnen, för så var överenskommelsen klar. Kvarnen skulle stå kvar men underhållet skulle övertas av Hembygdsföreningen.

Stina Nilsson

Obs! Årtalet 1946 innebär att den nämnda kvarnkommittén kom från föregångaren Åkerby Hembygdsförening, vilket gäller Ragnar Anderssons inventering som gjordes året innan Böda Hembygdsförening bildades som en “filial” till Åkerbo Hbf, numera Åkerbo Hembygdskrets.
tokenas
 

Tokenäskvarnen

Noteringar vid inventering november 1947:

Ägare John Englund, Torp, Byxelkrok. Kvarnen bär årtalet 1878 eller eventuellt 1853. Det senare årtalet kunde dock ej med säkerhet fastställas. Kvarnen utgör med sin vackra placering å landborgen vid Byxelkrok ett synnerligen dekorativt inslag i landskapet och bör därför i första hand ihågkommas vid en eventuell upprustning av kvarnarna i Böda. Ägaren tänker underhålla kvarnen delvis, ej riva eller överlåta den till hembygdsföreningen.

Kvarnens nuvarande skick är till det yttre medelgott och till det inre gott. Ägaren har tidigare erhållit anslag med 75:- för reparation av kvarnen. Han är nu villig att för en summa av 25:- montera en ny vinge och i övrigt stötta och ”se om” kvarnen.”elvis, ej riva eller överlåta den till hembygdsföreningen.

Noteringar 10 april av Erik Nilsson:

“Kvarnen är i dåligt skick, saknar en vinge.”

Noteringar av Torbjörn Sohl 3 augusti 2001:

“Kvarnen skänktes till Böda hembygdsförening år 1998 av John Englunds sterbhusdelägare, Gertrud Åhs f Englund m fl, enligt gåvobrev. Kvarnen blåste omkull och byggdes upp igen 1999/2000, till en kostnad av c:a 95.000 kr. Vid uppbyggnaden nytillverkades tak, väggar och delar av foten. Mycket av innankromet ligger omonterat och delvis skadat inuti kvarnen. Gångås är i gott skick.” Skador på vingarnas spjällramar reparerdes sommaren 2004.

Ursprunglige ägaren är okänd. Tidigare stod här två kvarnar. De gamla vandringsringarna är fortfarande synliga. Den ena kvarnen revs och den andra flyttades till en plats mitt emellan.

Senare ägare är John Englund, Byxelkrok resp John Englunds sterbhus.

Kvarnen var i bruk senast 1910 då ångkvarnen i Mellby hade tagits i bruk, med undantag för viss ”lönnmalning” under 2:a världskriget.

Cookies gör det lättare för oss att förse dig med våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.
Ok! Jag förstår. Avböj!